Movemento libre e autonomía nos primeiros anos da infancia

O termo Movimiento libre está inevitablemente vencellado á figura da pediatra húngara Emmi Pikler (1902-1984). Emmi Pikler foi directora do Instituto Loczy de Budapest. O Instituto Loczy era un orfanato no que se acollían nenos e nenas dende o nacemento ata os 3 anos como máximo. Cada coidador/a tiña a cargo 10 crianzas. A obsesión de Emmi Pikler foi evitar que as nenas e nenos que pasaban pola institución neses anos, medraran con síntomas de hospitalismo. Este síndrome provocaba nas crianzas apatía, tristeza e un desenvolvemento psicomotriz e cognitivo deficiente. 

A proposta de Pikler pasaba por poñer en práctica dous principios: 

 • Vínculo seguro entre adultos ao cargo e crianzas a través do coidado diario. Esta relación coidador/a-crianza dará como resultado unha crianza que medra segura, confiada e tranquila. Síntese así respecto a ela mesma e tamén respecto do seu entorno: unha persoa capaz e competente.
 • Movemento libre: A persona ao cargo faise responsable de preparar o espazo e os materiais que permitarán que as crianzas poñan en práctica todas as súas destrezas e capacidades. Non intervén nas decisións que toma o neno/a, non forza posicións que non é quen de tomar por si mesmo/a. Simplemente se mantén atenta e permite que o neno/a se mova libremente como considere, de forma espontánea e autónoma.

Intentar enseñar a un niño algo que puede aprender por si mismo, no solo es inútil sino también perjudicial.

Emmi Pikler
Actividade Explora en Gaia Ecocrianza. Maio 2019

PRINCIPIOS BÁSICOS DO MOVEMENTO LIBRE 

 • O movemento é libre e está liberado de calquera vontade allea. É un movemento que nace da propia crianza de xeito autónomo.
 • O infante toma a iniciativa. A persoa adulta non intervén e deposita toda confianza na iniciativa e capacidades da crianza. Capacidade para moverse, para relacionarse co mundo que lle rodea e para comunicarse e actuar con autonomía.
 • O desenvolvemento psicomotor é un proceso madurativo que non necesita ser ensinado; é aprendido dende o “eu” e priman os intereses e capacidades da criatura.
 • Un desenvolvemento harmónico da lateralidade, o equilibrio e o movemento solo poden estar asegurados cando deixamos que estes maduren e se desenvolvan ao seu propio ritmo. Un ritmo que virá marcado pola iniciativa do infante e non polos mandatos do adulto.
 • O movemento da criatura non se forza, non se estimula, non se alenta… simplemente acontece. En ningún caso obrigaremos ás crianzas a adoitar posturas que non acadan por si mesmas. Esto singnifica que non os sentaremos se non o fan eles sos, non os poremos de pé, nin os deitaremos boca abaixo se non son que de facelos per se.
 • Non colocaremos á crianza en ningunha posición á que non sexa quen de chegar por si mesma (salvo a inicial boca arriba). Ademáis, non exiximos, animamos ou incentivamos a que realice ningún movemento nin logre ningunha posición.
 • A autonomía é unha capacidade e unha potencia que reside en todos e cada un de nós. Un ser autónomo é un ser que coñece a súa propia potencia, a súa vontade, que vai na procura de e pode tomar decisións de forma responsable. A autonomía, en tanto que autogoberno, é unha conquista que podemos acompañar pero que non podemos facer por eles e por elas.

QUE PASA CANDO NON DEIXAMOS QUE AS CRIANZAS FAGAN «MOVEMIENTO LIBRE»

Pensemos nun bebé de poucos meses, un bebé que non é quen de sosterse por si mesmo/a. A crianza que é colocada en posturas ás que non chega por si mesma, sempre terá unha batalla constante por sosterse nesa posición. Isto non axuda á súa musculatura e reduce a súa capacidade de exploración e movemento. Non será quen de soster esa postura forzada por moito tempo e isto provocaralle frustración e irritabilidade, mermando a súa autoestima.

Cando lle dicimos ao neno/a como debe xogar ou o colocamos en determinada posición promovemos a súa dependencia da persoa adulta. Ademáis, aínda que o fagamos para axudalo, se obrigamos a que asuma unha posición que non é quen de adoitar libremente, o que estamos facendo é inmobilizala

A posición óptima para un bebé recén nacido, despois do corpo da nai (of course) é aquela na que está boca arriba, sobre unha superficie horizontal, amable, estable e morna. Dende esa posición será quen de exercitarse e ir acadando novos fitos: xirar sobre si mesmo, levantar a cabeza, reptar, sentar…

Ilustraciones "movimiento libre" del libro "moverse en libertad" de Emmi Pikler
Ilustracións de Klara Pap no libro «Moverse en Libertad» de Emmi Pikler

Para acompañalo nesta etapa fai falla pouco máis que un espazo seguro, presenza e materiais de xogo para bebés que sexan sinxelos e acordes ás súas capacidades. Lixeiros, doados de agarrar, que emitan sons suaves, feitos de materiais naturais… Colocarémolos arredor da crianza para convidalo a interactuar con eles: estirar o brazo e tocalos, tentar asilos, achegalos cara el/ela…

POR QUE NENOS E NENAS NECESITAN MOVERSE?

O corpo do neno/a debe estar a disposición da aprendizaxe. Cando un neno/a está ben conectado co seu corpo e con el/a mesmo/a, e está integrado nun bo entorno emocional, pode comezar coas aprendizaxes académicas con éxito.

Dende que nacemos, precisamos seis anos para aprender a funcionar no noso corpo. É un proceso lento, no que vamos adquirindo destrezas moi pouco a pouco. Primeiro cabeza, logo tronco, máis tarde as pernas (rastrexo, gabeo, camiñar, correr, saltar…) para ir despois adquirindo precisión e control de todos os movementos. Dominamos os movementos cando somos quen de facelos de forma automática.

Os movementos teñen a súa pegada no desenvolvemento cognitivo do cerebro e son facilitadores da aprendizaxe. O cerebelo é a parte do cerebro que máis se asocia ao movemento e, aínda que é realmente pequeno respecto ao resto do cerebro, contén case a metade de todas as súas neuronas. É a parte do cerebro que procesa o movemento e que conecta cos procesos de aprendizaxe (memoria, atención e percepción espacial)

As crianzas pensan en movemento, toman decisións e coñécense a si mesmos/as, aos outros/as e ao mundo. Expresan as súas emocións a través do movemento e é importante de que xeito chegan a ese movement: o proceso, o sentimento, que imaxe lle devolve de si mesmo/a e do mundo que lle rodea.

MATERIAIS QUE FAVORECEN O MOVEMENTO LIBRE EN CADA ETAPA

Tapiz

O primeiro campo de xogo do bebé. Buscaremos un tapiz de pelo curto, se é posible feito en fibras naturais (algodón, lá, bambú…). Buscamos un espazo morno e confortable, no que o bebé poida estar e ser en liberdade, que non free os seus movementos e que lle permita comezar a experimentar co seu corpo ao seu ritmo e de forma segura.

Triángulo Pikler

Un elemento de xogo xenial para dar renda solta ás necesidades de movemento das crianzas. Trepar, reptar, agacharse, baixar ou subir pola rampa… O triángulo pikler ofrece un cento de posibilidades e permite ao neno/nena moverse sempre de acordo coas súas posibilidades, chegando ata onde queira chegar e controlando o risco.

Torre de aprendizaxe

Un deses mobles que todas as familias con cativ@s deberiamos ter. A torre é unha das pezas que máis empregamos e chega a converterse en imprescindible para poñer a casa á altura das crianzas.
Cociñar, lavar as mans e os dentes, axudar en tarefas cotiás…

Torre de aprendizaxe Meow Baby

Recomendámosche que:
– A elixas feita de materiais naturais
– Que teña varias alturas para ir medrando a medida que el@s e que lles dure moito tempo
– Que poidades montar e desmontar con facilidade

Táboa curva o outros balancíns

Para nós é xa un xoguete clásico. Un material tan sinxelo e que encerra tantas posibilidades!! Completamente aberto e sen instrucións. Un material co que experimentar e que o mesmo é un bambán que un tobogán; que o tanto serve para deitarse a ler como para lanzar coches. É puro XOGO o miremos por onde o miremos.

Xoguetes cos que rodar

Hai crianzas que enseguida precisan ir un paso máis aló no movemento e xoguetes sobre rodas permítenlles avanzar e experimentar co equilibrio, o risco… Atopamos materiais de distintos tipos que se van adaptando ás capacidades, intereses e necesidades das crianzas. Dende correpasillos que tanto lles serven como punto de apoio.

CALZADO PARA BEBÉS E MOVEMENTO LIBRE

Un neno/a sen zapatos é un neno/ feliz e conectado co espazo que habita. Os zapatos deberían cumplir unha única función: protexer o pés (do frío e dos golpes). Un zapato non debe interferir no xeito de moverse das crianzas en ningún caso.

Gateo

Mellor, completamente descalzos. Sen calcetíns e sen zapatos. Se non é posible (porque vai moito frío ou porque queremos protexer os pés de golpes ou dun chan con imperfeccións), elexiremos zapatos completamente flexibles sen piso. Deben manterse no pé e permitirlles gatear como se non levaran nada posto, empregando todas as súas dedas e favorecendo que reciban toda a información posible a través dos pés.

Zapatos de suela blanda de OrangenKinder

Primeiros pasos ou marcha debutante

As crianzas empezan a necesitar zapatos cando comezan a camiñar de forma autónoma, é dicir, sen axuda de ningún tipo. Chegado ese momento escolleremos zapatos que deixen espazo suficiente para que os pés se dispoñan como cando están descalzos. A suela será flexible na zona dos metatarsos e completamente plana, coa mesma altura nas dedas que no calcaño. Non terá ningún tipo de contraforte e deixará libre o nocello.

Camiñantes ou marcha consolidada

Cando a marcha xa está consolidada, podemos comezar a empregar zapatos con contraforte e que cubran o nocello (deixando lliberdade de movemento) pero seguen rexendo o resto dos principios: espazo suficiente para as dedas, piso flexible e completamente plano.

——————————————————————————————————————–

Movimiento libre y autonomía en los primeros años de infancia

El término Movimiento Libre está inevitablemente ligado a la figura de la pediatra húngara Emmi Pikler (1902-1984). Emmi Pikler fue directora del Instituto Loczy de Budapest. El Instituto Loczy era un orfanato que albergaba a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años. Cada cuidador/a estaba a cargo de 10 niños. La obsesión de Emmi Pikler era evitar que los niños y niñas que pasaban por la institución en aquellos años crecieran con síntomas de hospitalismo. Este síndrome provocaba apatía, tristeza y un deficiente desarrollo motor y cognitivo en niños y niñas.

La propuesta de Pikler pasaba por poner en práctica dos principios:

Vínculo seguro entre los adultos a cargo y las criaturas a través del cuidado diario. Esta relación entre el cuidador y las criaturas dará como resultado un niño/a que crece segura, confiada y tranquila. Se sentirá así consigo misma y también con su entorno: una persona capaz y competente.
• Movimiento libre: La persona a cargo se encarga de preparar el espacio y los materiales que permitirán que los niños pongan en práctica todas sus habilidades y destrezas. No interviene en las decisiones que toma el niño, no fuerza posiciones que no es capaz de asumir por sí mismo. Simplemente se mantiene alerta y permite que el niño se mueva libremente como mejor le parezca, de forma espontánea y autónoma.

Intentar enseñarle a un niño algo que puede aprender por sí mismo, no solo es inútil sino también perjudicial

Emmi Pikler
Actividade Explora en Gaia Ecocrianza. Maio 2019

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MOVIMIENTO LIBRE

 • El movimiento es libre y está liberado de cualquier voluntad ajena. Es un movimiento que nace de la propia criatura de manera autónoma .
 • El infante toma la iniciativa. La persona adulta no interviene y deposita toda la confianza en la iniciativa y capacidades de la criatura. Capacidad para moverse, para relacionarse con el mundo que le rodea y para comunicarse y actuar con autonomía. El sdesarrollo psicomotor es un proceso madurativo que no necesita ser enseñado; es aprendido desde el yo y priman los intereses y capacidades de la criatura
 • Un desarrollo armónico de la lateralidad, el equilibrio y el movimiento solo pueden estar asegurados cuando dejamos que estos maduren y se desarrollen a su propio ritmo. Un ritmo que estará marcado por la propia iniciativa del infante y no por los mandatos del adulto
 • El movimiento de la criatura no se fuerza, no se estimula, ni se alienta…. simplemente sucede. En ningún caso, obligaremos a las criaturas a adoptar posturas que no consigan por si mismas. Esto significa que no los sentaremos si no lo hacen ell@s sol@s , no los pondremos de pie, ni los acostaremos boca abajo si no son capaces de hacerlo sin ayuda.
 • No colocaremos a la criatura en ninguna posición que no sea capaz de alcanzar por si misma (salvo la inicial boca arriba). Además, no exigimos, animamos o incentivamos a que realice ningún movimiento ni logre ninguna posición.
 • La autonomía es una capacidad una potencia que reside en todos y cada uno de nosotros. Un ser autónomo es un ser que conoce su propia potencia, su voluntad, que va en la busca de y puede tomar decisiones de forma responsable. La autonomía, en tanto que autogobierno, es una conquista que podemos acompañar pero que no podemos hacer por ellos o por ellas.

¿QUE PASA CUANDO NO DEJAMOS QUE LAS CRIATURAS HAGAN «MOVIMIENTO LIBRE»?

Pensemos en un bebé de unos pocos meses, un bebé que no es capaz de sostenerse por sí mismo. La criatura que es colocada en posiciones que no alcanza por sí sola siempre tendrá una batalla constante para aferrarse a esa posición. Esto no ayuda a sus músculos y reduce su capacidad para explorar y moverse. No podrá mantener esa postura requerida por mucho tiempo y esto le causará frustración e irritabilidad, bajando tu autoestima.

Cuando le decimos al niño cómo jugar o lo ponemos en determinada posición fomentamos su dependencia del adulto. Además, aunque lo hagamos para ayudarlo, si lo obligamos a tomar una posición que no puede adoptar libremente, lo que estamos haciendo es inmovilizarlo.

La posición óptima para un bebé recién nacido, después del cuerpo de la madre (por supuesto), es aquella en la que está boca arriba, sobre una superficie horizontal, suave, estable y cálida. Desde esta posición podrá ejercitarse y alcanzar nuevos hitos: girar sobre sí mismo, levantar la cabeza, gatear, sentarse…

Ilustraciones "movimiento libre" del libro "moverse en libertad" de Emmi Pikler
Ilustraciones de Klara Pap en el libro «Moverse en Libertad» de Emmi Pikler

Para acompañarlo en esta etapa hace falta poco más que un espacio seguro, presencia y materiales de juego para bebés que sean sencillos y acorde a sus capacidades. Ligeros, fáciles de agarrar, que emitan sonidos suaves, hechos de materiales naturales… Los colocaremos alrededor de la criatura para invitarlo a interactuar con ellos: estirar el brazo y tocarlos, intentar asirlos, acercarlos hacia el/ella…

¿POR QUE SE MUEVEN LOS/LAS NIÑOS/AS?

El cuerpo del niño debe estar disponible para el aprendizaje. Cuando un niño está bien conectado con su cuerpo y consigo mismo, e integrado en un buen ambiente emocional, puede comenzar un aprendizaje académico exitoso.

Desde que nacemos, necesitamos 6 años para aprender a funcionar en nuestro cuerpo. Es un proceso lento, en el que vamos adquiriendo habilidades: primero la cabeza, luego el tronco, las piernas (gatear, trepar, andar, correr, saltar…) para luego adquirir precisión y control de todos los movimientos. Dominamos los movimientos cuando somos capaces de hacerlos automáticamente.


Los movimientos dejan su huella en el desarrollo cognitivo del cerebro y son facilitadores del aprendizaje. El cerebelo es la parte del cerebro que más se asocia con el movimiento y aunque en realidad es pequeño en comparación con el resto del cerebro, contiene casi la mitad de todas sus neuronas. Es la parte del cerebro que procesa el movimiento y conecta con los procesos de aprendizaje (memoria, atención y percepción espacial).


Los niños piensan en movimiento, toman decisiones y se conocen a sí mismos, a los demás y al mundo. Expresan sus emociones a través del movimiento y es importante cómo llegan a ese movimiento; el proceso, el sentimiento, qué imagen te devuelve de ti mismo y del mundo que te rodea.

MATERIALES QUE FAVORECEN EL MOVIMIENTO LIBRE EN CADA ETAPA

Tapiz

El primer campo de juego del bebé. Buscaremos un tapiz de pelo corto, si es posible hecho con fibras naturales (algodón, lana, bambú…). Buscamos un espacio templado y confortable, en el que el bebé pueda estar y ser en libertad, que no frene sus movimientos y que le permita comenzar a experimentar con su cuerpo a su ritmo y de forma segura.

Triángulo con rampa Pikler

Un elemento de juego genial para dar rienda suelta a las necesidades de movimiento de las criaturas. Trepar, reptar, esconderse, bajar o subir por la rampa… El triángulo pikler ofrece un montón de posibilidades y permite al niño/a moverse siempre de acuerdo con sus posibilidades, llegando hasta donde quiera llegar y controlando el riesgo.

Tabla curva y otros balancines

Para nosotras la tabla curva es ya un clásico. ¡¡Un material tan sencillo y que encierra tantas posibilidades!! Completamente abierto y sin instrucciones. Un material con el que experimentar y que tanto es un balancín como un tobogán; que sirve tanto para tumbarse como para lanzar coches. Es puro JUEGO

Torre de aprendizaje

Uno de esos muebles que toda familia con niñ@s  deberíamos tener. La torre es una de las piezas que más utilizamos y se convertirá en imprescindible para poner la casa a la altura de l@s niñ@s. Cocinar, lavarse las manos y los dientes, ayudar en las tareas diarias…

Torre de aprendizaje Meow Baby

Te recomendamos:
– Elígela de madera
– Que tenga varias alturas para crecer como ell@s y que os dure mucho tiempo
– Que podáis montar y desmontar con facilidad

Juguetes con los que rodar

Algunos niños/as enseguida necesitan ir un paso más allá en el movimiento y los juguetes sobre ruedas les permiten avanzar y experimentar con el equilibrio, el riesgo… Encontramos materiales de distintos tipos que se van adaptando a las capacidades, intereses y necesidades de las criaturas. Desde correpasillos, que tanto les sirven como punto de apoyo como de vehículo, a triciclos y bicicletas para los más atrevidos/as.

Calzado para bebés y movimiento libre

Un niño/a sin zapatos es un niño/a feliz y conectado con el espacio que habita. Los zapatos deberían cumplir una única función: proteger los pies (del frío y de los golpes). Un zapato no debe interferir en la forma de moverse de las criaturas en ningún caso.

Gateo

Mejor, completamente descalzos. Sin calcetines y sin zapatos. Si no es posible (porque hace mucho frío o porque queremos proteger los pies de golpes o de un suelo con imperfecciones), elegiremos zapatos completamente flexibles sin suela. Deben manterse en el pie y permitirles gatear como si no llevaran nada puesto, utilizando todos sus dedos y favoreciento que reciban toda la información posible a través de los pies.

Zapatos de suela blanda de OrangenKinder

Primeros pasos o marcha debutante

Las criaturas empiezan a necesitar zapatos cuando comienzan a caminar de forma autónoma, es decir, sin ayuda de ningún tipo. Llegado ese momento escogeremos zapatos que dejen espacio suficiente para que los pies se dispongan como cuando están descalzos. La suela será flexible en la zona de los metatarsianos y completamente plana, con la misma altura en los dedos que en el calcaño. No tendrá ningún tipo de contrafuerte y dejará libre el tobillo.

Caminantes o marcha consolidada

Cuando la marcha ya está consolidada, podemos comenzar a utilizar zapatos con contrafuerte y que cubran el tobillo (dejando libertad de movimiento) pero siguen mandando el resto de los principios: espacio suficiente para los dedos, piso flexible y completamente plano.

Bibliografía recomendada

Moverse en libertad. Desarrollo de la psicomotricidad global. Emmi Pikler
La educación infantil de 0 a 3 años. Elinor Goldschmied

Comentarios cerrados.